۰۳ اسفند ۱۳۹۱

اندر استعفای پاپ


اندر استعفای پاپ

................................................................

گویند کسان که : پاپ استعفا داد
آدم شد و دل به عشوهء حواّ داد
شیطان خبر آورد که در عرش عظیم
چون کار ِ خدا خراب دید او ، واداد !

گویند به پیرِ واتیکان آمد حُکم
با جملهء : «ای پاب نمان!» آمد حکم
باور نکنی کز آسمان آمد حکم
بالله ، ز چاه ِجمکران آمد حکم

گویند که پاپ مستند ها دیده ست
در پوشه ء عرش ، خوب و بد ها دیده ست
مستعفی از آن شده ست کز فسق خدا
با باکرگان بسی سند ها دیده ست !

ای کاش که ناروا دهد استعفا
مسئول عذاب ما دهد استعفا
کی می رسد آنروز که چون حضرت پاپ 
ارباب ِ جهان ، خدا دهد استعفا ؟


م.سحر
پار یس   2013/2/21

هیچ نظری موجود نیست: