۳۰ تیر ۱۳۹۲

پیام روحانی به موسوی

 


 در اخبار بود که روحانی با اشاره به موسوی گفته است :
راه توبه برای فتنه گران باز است و حتی توبه ابوسفیان هم پذیرفته می شود .
پیام روحانی به موسوی
............................................

آن شنیدستم که از سوی نظام 
موسوی را داد ، روحانی پیام 
گفت با او : کای ابو سفیان دون
گر هوس داری ز حصر آیی برون ؛ 
هست در اسلام ، راه توبه باز
توبه گردد مُشکلت را چاره ساز
پس بیا با اهل بیتت رهنورد
دور اهل بیت آن رهبر بگرد!
مغفرت خواه از مقام رهبری
شاید از سرمای سوزان بگذری !
شایدت الطاف آسد مجتبا
قید و بند حصر بگشاید زپا
فتنه کردی باغ سبزت زرد شد
سار ، جَست و آش گرمت سرد شد
گر شوی از فتنه هایت توبه گر
می دهد رهبر ترا آشی دگر
آش داغی همره کشک و پیاز
عجلوا تا هست راه توبه باز !
ای ابوسفیان جناب فتنه جو
با کلیدِ توبه ترک فتنه گو !

م.س
21/7/2013

هیچ نظری موجود نیست: