۰۷ مهر ۱۳۹۲

شوکران

شوکران


زمینه ها همه تلخ و زمانه هایم تلخ
حقیقتی ست نهان در فسانه هایم تلخ

به بام خانۀ شعرم کبوتران خیال 
نمی پرند ، که تلخ است دانه هایم ، تلخ !

زکشت نیشکرم باغ شوکران روید
زمن مپرس که چون شد ترانه هایم تلخ؟

نهاد بوته چنین تلخ و خوی خاک چنین
مخواه آن که نباشد جوانه هایم تلخ

زبان صلح خموش است در خروشِ جدال
گلایه ها همه تلخ وبهانه هایم تلخ
م.سحر
29/9/2013هیچ نظری موجود نیست: