۲۰ آذر ۱۳۹۲

اینک فدرال
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اینک فدرال

   م.سحر ...............

آن جمع کژ اندیشه که تخم فئودالند /    اینک فدرالند
جمعی ز بُنِ  ساحل و جمعی زجبالند /  اینک فدرالند

میراث برِ روسیهء سرخ تزاری /    خربسته به گاری
امروز نظرکردۀ گرگ اند و شغالند /      اینک فدرالند

گویند قماشی ز جدا تافتگانند /     خوش بافتگانند
با حنجرۀ قمری و با چشمِ غزالند /  اینک فدرالند

گویند که این «ماء» و «اُو» و «سو» ست،نه آب است /   
 کز چشمهء ناب است
پیوسته در این «ماء » و «اُو » و «سو » به جدالند /
  اینک فدرالند

گویند که ایران نبود کشور واحد /        بر طبق معاهد
زینگونه طلبکار و کژ اندیشه سگالند /     اینک فدرالند

«محروسهء قاجار » و «ممالک» طلبانند /  بیرون ز زمانند
حقا که فرو رفته به ژرفای ضلالند /     اینک فدرالند

تاریخ نخواندند و نخوانند و ندانند /      خواندن نتوانند
گویی که درین حوزه زبان بسته و لال اند /   اینک فدرالند

در مجلسشان گر سخن از پارسی آری /   تصدیق نداری
چون جوجهء نو بیضه و چون و گرمکِ کالند /  اینک فدرالند

گویند : دری گویش قومی ست قویدست /   زین زنگی بدمست
مجموع زبان های دگر رو به زوالند /       اینک فدرالند

گویند دری ویژۀ شیراز و نطنز است /  وین نکته نه طنز است
زینگونه تباهی روش و هرزه فعالند /    اینک فدرالند

دانند دری ساختهء دور زمان است /  چون رشتۀ جان است
با اینهمه بر گردن این رشته وبالند /        اینک فدرالند

خواهند که تیر افتد ازین خیمه و ایران /   چون خانۀ ویران
از پایه فرو ریزد و در فکر محالند /     اینک فدرالند

خود شیفتگانند و به کژ تاخته زیراک /   چون مار براین خاک
چنبر زن و زهرابه کش و خوش خط و خالند /  اینک فدرالند

دانم که ازین کژروشی طرف نبندند /   بر ریش بخندند
زیراک خِرَد باختۀ خواب و خیالند /        اینک فدرالند 

م.سحر
پاریس
11/12/2013


هیچ نظری موجود نیست: