۲۰ آذر ۱۳۹۲

برای بدرقهء ماندلا
برای بدرقهء ماندلا
یاد آر هلا هلا هلا می میری


روزی که زمان دهد صلا می میریمُردار مشو به مُردنی حیوان واربی مرگی اگر چو ماندلا می میری !

م.سحر
10/12/2013

هیچ نظری موجود نیست: