۲۷ بهمن ۱۳۹۲

باورکنید...ـباور کنید  ...   

باور کنید زور نخواهد ماند
وین نظم جز به گور نخواهد ماند
هرچند طاق و طارمشان برپاست
سنگی بر این قبور نخواهد ماند
وین کاروان جهل و جنونشان را
رهکوره ی عبور نخواهد ماند
 این  ننگ واین  فساد  نخواهد زیست
وین فسق و این فجور نخواهد ماند
آن دست و آن تبر که فرود آرند
وین آتش تنور نخواهد ماند
نامی از آن دو گوشِ نوا ننیوش
وز آن دوچشمِ کور نخواهد ماند
روزی رسد که گَردی از آنان نیز
بر جاروی سپور نخواهد ماند
وین مامِ  داغ دیده ی میهن را
برگونه ، اشگِ شور نخواهد ماند
عشق از دیار شعر پیام آرَد :
کاین قوم بی شعور نخواهد ماند

م.سحر
15/2/2014


۱ نظر:

Ahmad Nourmohammadi گفت...

عالی است
شاهکاری ماندگار
بهترین سند برای ستم حاکمان شیعی