۰۵ فروردین ۱۳۹۳

تبعید
...............................................
تـبــعـــیـــــد

خود، چه دانی ز کجا و به کجا تبعیدم؟
من نه از شهر که از روحِ  شما تبعیدم !

گر خدایی که شما را مَدد آورد، این بود
نیک بختم که ازین هرزه خدا تبعیدم

وطنم را به لجنزار فرو بردی و باز ـ
پرسی از من ز لجنزار ، چرا تبعیدم؟

خو، ندانم به چنین، گندِ رذالت کردن
راست خواهی: ز حضورت به رضا تبعیدم


م. سحر
۵/۱/۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست: