۱۴ فروردین ۱۳۹۳

در پاسخ زیبا کلام


در پاسخ  زیبا کلام
 در اخبار بود که صادق زیبا کلام، «استاد علوم سیاسی» دانشگاه تهران (بیچاره علوم!! بیچاره سیاست!! بیچاره دانشگاه!!) گفته است :
« من یک موی محمدبن عبدالله را به ۱۰۰ تا کوروش، داریوش، خشایار، تخت جمشید و ایران و گذشته آن نمی‌دهم !» 

  این هم پاسخ بلبل زبانی او :
....................................

آن مو ی محمد ابن عبدالله
ارزانی ی چون تو بی‌وطن بادا

تا شیخ ز خواندنت به وجد آید
پیوسته خر تو در چمن بادا

دستت به سفارش علی اکبر
درکار نوازش حسن بادا

همواره چویاوه گویی‌ات در نطق
تشریف بلاهتت به تن بادا

افکار عرب پرستِ شیادیت
در شغلِ دریدنِ دهن بادا

بیزار ز شوش و تخت جمشیدی؟
بازار تو یثرب و یمن بادا

با کورش و داریوش در کینی؟
زان کینه به گردنت رسن بادا

زایران کهن به دل نداری مِهر
جُلپارهٔ تازی‌ات کفن بادا

پاداشِ  چنین «کلامِ  زیبا»  یت
از اهلِ وطن، به ریش،... بادا !

م. سحر

۳/۴/۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست: