۰۸ خرداد ۱۳۹۳

ایـــــــــــــران


ایــــــــــران

مستعمرۀ قُم است ایران
مغلوب ِ تهاجم است ایران
افتاده به آفتابِ سوزان
در ظلمتِ شبِ گُم است ایران
یا مرتع دشمنان مردم
یا مقتل مردم است ایران
افکنده به خاک ، زیر نعلین
سرکوفتهء سُم است ایران
درداکه به انفجار ِ محتوم 
درحالِ تراکم است ایران

م.سحر
29.5.2014


هیچ نظری موجود نیست: