۰۵ آذر ۱۳۹۳

بی هیچ اظهار نظر

بی هیچ اظهار نظر

نقل از «بولتن نیوز» یکی از ارگانهای حکومتی استبداد دینی

برای داوری اهل درک و فهم 

برای خواندن لطفا با تیتر اشاره کنید

هیچ نظری موجود نیست: