۰۵ دی ۱۳۹۳

خدا یکی ستخدا یکی ست

........................

میانِ نطفه، اسیرِ «خدا یکی ست» شدیم
به خاک، پای نهادیم و سر به نیست شدیم !
 «خدا یکی ست» یکی لیست نزدِ شیطان داشت
که ما ز روز نخستین، برون ز لیست شدیم
از آن کسان که به دیدارشان، ضروری بود ـ
نشست و زار، بر احوالشان گریست، شدیم
ر‌ها میانِ زمین و هوا، بر آن باور:
که هردوپا به زمین سخت متّکی ست، شدیم
چنان ز چیستی افتاده است هستی ی ما
که «کیستیم و ندانسته‌ایم چیست؟» شدیم !
 « خدا یکی ست» سلاح فریبکاران بود
اسیرِ پرسشِ «این فتنه کار کیست؟» شدیم !

م. سحر
۲۳/۱۲/۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست: