۱۸ فروردین ۱۳۹۴

هزاران سال
............................................................
هزاران سال

هزاران سال  تخم ِ کینه کشتند
همه تاریخ را با خون نوشتند
تو داعش را مجو تنها در اسلام

که از دین های دیگر می بَرَد وام

بخوان عهد عتیق ار می توانی

که معنای خشونت را بدانی

اگر تورات متنی بی مثال است

پر از احکام توبیخ و قتال است

مسیحا گرچه نرم و مهر جو بود

کلیسا قدرتی درنده خو بود

کشیش و پاپ و اسقف آدمی سوز

به دیروزش نظر کن ، نی به امروز

اگر امروز کشتن نیست کارش 

کشیدستند آن دندان مارش

مبین امروز کشتن کارشان نیست

متاع ظلم در بازارشان نیست

ببین تا قرن ها چون بودشان کار

بخوان تاریخ تا باشی خبردار

اگر دارند اینک دعوی حلم

درودی باد بر اندیشه و علم

درودی باد بر ابنای احرار

برآن آزادگان خوب کردار

که دانش را چراغ راه کردند

جهانی را بدان آگاه کردند

به کسب علم روز وشب نخفتند

ره آزادی اندیشه رُفتند

معمای کلیسا را گشودند

فریب و جهل را رسوا نمودند

کشیشان را به جای خود نشاندند

چنین وجدان انسان را رهاندند

درودی باد این روشنگران را

به جنگ تیرگی جوشنوران را

قلم مشعل شد و اندیشه خورشید

بشر از تیرگی آزاد گردید

ز خوف دین فروشان روی برتافت

حقوق خویش را در خویشتن یافت

بشر خود را ز اهل دین رهانید

به شادی اسب در میدان جهانید


چراغی را که دانش برفروزد


اگر دین پُف کند ، ریشش بسوزد

م.سحر
2/4/2015

هیچ نظری موجود نیست: