۲۷ مهر ۱۳۹۴

حکومت بر ایران یعنی به یک چشم نگریستن تمامیت تاریخ ایران و نه بخشی از آن

هیچ نظری موجود نیست: