۰۴ آبان ۱۳۹۴

روحانیت می باید سلطنت را رها کند و حق حاکمیت را به مردم بازگرداند

هیچ نظری موجود نیست: