۱۹ آبان ۱۳۹۷

با شما همصدا نمی شویم
با شما همصدا نمی شویم
 زیرا صدای شما صدای حجاریان هاست !
.....................................................................
دارو تحریم نشده! محصولات کشاورزی تحریم نشده!
آقایان و دوشیزگان سلبریتی نگران نباشید.
اگر خیلی هنرمندید، خیلی شاعرید خیلی نویسنده و خیلی نوازنده و خیلی نقاشید ، نگران غارت ها و چپاول ها و بیداد بی وقفۀ حکومت آخوندی باشید که 40 سالست زندگی را بر ایرانیان تحریم کرده است.
شادی را تحریم کرده است.
انتخاب پوشش را تحریم کرده است.
آزادی و انسانیت را در آن سرزمین بلا زده تحریم کرده است.
نفس کشیدن را تحریم کرده است.
دوست داشتن ایران و سرزمین و تاریخ و فرهنگ و نمادهای بنیادی و کهنسال ایران مثل نوروز و سده و تیرگان و سوری و جشن های دیگر را تحریم کرده است.
شنیدان صدای آواز زنان را و دیدن ساز از تلویزیون را تحریم کرده است.
ایران را ، ایران تاریخی و فرهنگی و ملی را تحریم کرده است.
حقیقت را تحریم کرده است. 
آگاهی و دانستن تاریخ پدران و مادران را بر فرزندان این آب و خاک تحریم کرده است. 
وجود خیلی زیبایی ها و حضور خیلی ارزشهای والای انسانی و فرهنگی را در کشور ما تحریم کرده است.
اگر ضد تحریم و دوستدار ایرانیانید به این تحریم های آخوندی که بر علیه ملت ایران اعمال می شود نیز اعتراض کنید و اندکی هم ازغم و رنج 40 ساله ملت ایران که زیر نعلین آخوند ها و عمالشان له می شوند برای جهانیان سخن بگویید!
اندکی در مظلومیت ملت ایران زخمه بزنید و آرشه بکشید و جمله بنویسید و پلان و سکانس بسازید و شعر تلاوت بفرمایید و از بیدادی که بر چندین نسل از ایرانیان رفته است عکس بگیرید! 
به قول شاملو ما نگفتیم شما تصویر کنید!
وگرنه این صورتک ریا و فریب را که ریشه در منفعت طلبی ها و ظاهرالصلاحی ها وجیه الملگی های خرد و کوچک شما دارند از چهره برگیرید که چندان هنرمندانه و فرهنگ ورزانه نیست!
پس با این ادا و اطوارها منت گزار «سیاستگزاران» امنیتی حکومت آخوندی که دستهای آلوده شان حتی در دستکش اصلاح طلبی هم پنهان شدنی نیست ، نشوید.
به دعوت آنها لبیک نگویید و آبروی خود را در پیشگاه تاریخ و در برابر وجدان انسانی خود برخاک نریزید. آن خاکی که شما برآن ایستاده اید حرمتش بیش از اینهاست و حافظه ای قوی در ذرات آن تعبیه است که هرگز از یاد ها نخواهد رفت.
م.سحر
پارسس 10/11.2018


هیچ نظری موجود نیست: